Kultúra

Kultúra

   Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder je zriadená mestom na účely plnenia úloh pri vytváraní podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie kultúrnych tradícií mesta Veľký Meder a na zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov. Tvoria ho Mestská knižnica vo Veľkom Mederi a v mestskej časti Ižop, ďalej Vlastivedný dom.

   Hlavné ciele rozvoja miestnej kultúry vychádzajú zo štatútu a zriaďovacej listiny MsKS, ktoré sú základnými dokumentmi určujúcimi poslanie a úlohy kultúrnej inštitúcie.

   Obsah činností MsKS taktiež v plnej miere podporuje programové koncepčné a strategické smerovanie vedenia mesta.

   Územná pôsobnosť organizácie je mesto Veľký Meder.

   Hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti kultúry obyvateľstvu mesta, formou poskytovania platených i neplatených služieb, organizovanie vystúpení divadelných, hudobných a kabaretných umelcov a skupín jednak pre deti predškolského a školského veku ako i pre stredoškolskú mládež a dospelých.

   Okrem kultúrnych a spoločenských aktivít sa svojou rôznorodou činnosťou snaží uspokojiť záujmy širokej vrstvy obyvateľstva so zreteľom na zachovanie a šírenie miestnych ľudových tradícií a hodnôt slovenskej, maďarskej a európskej kultúry.

   Ročne usporadúva niekoľko výstav z prác amatérskych či profesionálnych umelcov, maliarov a fotografov a zastrešuje viacero kvalitných tanečných a speváckych skupín ktorým je zriaďovateľom. Je spoluorganizátorom dôležitých mestských kultúrnych podujatí a festivalov, z nich najznámejšou sú Dni Mateja Korvína, či Svätoštefanské dni.

 

Predmetom činnosti kultúrneho strediska je:

 

Súčasťou hlavných činností organizácie je najmä:

Vytlačiť